شرح وظایف

آقای دکتر عباس صارمي -  مدیر اداره تربیت بدنی   

 1. میزبانی مسابقات ( خواهران و برادران )  .
 2. اعزام به مسابقات ( خواهران و برادران )  .
 3. ورزش مناطق ( خواهران و برادران )  .
 4. تجهیزات ورزشی سالنهای ورزشی  .
 5. درون دانشگاهی .
 6. مسابقات جام شهدای دانشجو .
 7. برگزاری کارگاههای آموزشی .
 8. نظارت و درخواست خرید تجهیزات سالنهای ورزشی .
 9. مدیریت ورزش دانشکده ها .
 10. سازماندهی و تدوین برنامه های انجمن ورزشی .
 11. ترویج نهضت داوطلبی بین دانشجویان
 12. بسط و گسترش ورزش همگانی . 

آقاي حاجي رضا خدابخشي (كارشناس تربيت بدني)

1-برنامه ريزي سالنهاي ورزشي موجود در دانشگاه در قسمت آقايان( اميركبير و فجر سردشت)

2-نظارت بر تمرينات تيم هاي ورزشي پسران دانشجو

3-برگزاري كلاسهاي داوري، مربيگري ويژه دانشجويان پسر با هماهنگي كميته آموزش سازمان ورزش و جوانان

4-برگزاري جشنواره و مسابقات ورزشي به مناسبتهاي مختلف ويژه دانشجويان پسر و انتخاب برترينها و اعزام به مسابقات

5- اعزام تيم هاي ورزشي فعال پسران دانشجو به مسابقات قهرماني استان، منطقه و المپيادهاي دانشجويي

6- جذب مربي مجرب رشته هاي ورزشي

7-نظارت بر ورزشهاي همگاني و عملكرد مربيان و گزارش كاركرد ايشان

8- پيگيري تعمير و بازسازي اماكن ورزشي

9- كمك به ورزش و تمرينات و اعزام تيم هاي كارمندي به مسابقات استاني و منطقه

10- رابط اداره ورزش و جوانان با دانشگاه در خصوص بيمه هاي ورزشي ( هيأت پزشكي استان)

آقاي محمد قاسم حاجي آبادي (كارشناس تربيت بدني)

1- برنامه ريزي فعاليتهاي ورزشي موجود در دانشگاه در قسمت آقايان و تمرينات تيمهاي ورزشي  كاركنان

2-برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبهاي مختلف در طي سال ويژه كاركنان

3-اعزام تيم هاي ورزشي فعال كاركنان به مسابقات و اردوهاي كوهروي و ...

4-جذب مربيان تيم هاي ورزشي كاركنان

5-گزارش عملكرد مربيان و تيم هاي ورزشي كاركنان

6-همكاري در مسابقات و تمرينات و اعزام هاي تيم هاي ورزشي دانشجويان

7-همكاري و اطلاع رساني برنامه هاي استخر و كوهروي

آقاي عليرضا مهاجر (كارشناس تربيت بدني)

1- برنامه ريزي فعاليتهاي استخر جهت دانشجويان همكاران و خانواده ها

2-برگزاري مسابقات ورزشي  شنا به مناسبهاي مختلف در طي سال ويژه كاركنان و دانشجويان

3-اعزام تيم هاي شناي كاركنان و دانشجويان به مسابقات

4-جذب مربي و ناجي جهت كلاسهاي آموزشي ، تفريحي در استخر

5-گزارش عملكرد مربيان و ناجيان  وتيم هاي شنا

خانم مهتاب منصوري (كارشناس تربيت بدني)

 1.  برنامه ریزی دقیق در خصوص حفظ ونگهداری اماکن ورزشی.
 2. عقد قرارداد با ارگانهای دولتی و باشگاههای خصوصی به منظور استفاده از فضاهای دانشگاه.
 3. پي گيري مستمر نسبت به نیازهای ضروری و تعمیراتی سالن های ورزشي  .
 4. برگزاری کلاس‌های مربیگری و داوری برای دانشجویان .
 5.  برنامه ریزی کلاسهای مختلف فوق برنامة آموزشی در رشته های فعال ورزشی دانشجویان  دختر.
 6. نظارت بر تمرین تیم‌های ورزشی دانشگاه در كلاسهاي فوق برنامه
 7. پیگیری در تأمین تجهیزات  ورزشی مورد نیاز سالن ها
 8. برگزاری ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه
 9. همكاري در تشکیل و تدارکات لازم جهت انتخاب تیم‌های ورزشی و شرکت در مسابقات قهرمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی .
 10. سرپرستي  تیم‌های ورزشی برای شرکت در مسابقات منطقه ای و کشوری
 11. نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی مختلف درون دانشکده ای ، درون دانشگاهی، خوابگاهی و...
 12.  هماهنگی ساعات استفاده ار فضاهای ورزشی .
 13. تهیه ليست  وسایل ورزشی موردنیاز در سالن هاي ورزشي .
 14. پي گيري  مسایل ایمنی در کلیه موارد در سالنهای ورزشي .
 15. نظارت جدی وبه موقع بر امر نظافت سالنهای وزشي.
 16. نظارت جهت تـامین بموقع سـوخت و سیستم حرارتی و روشنایی ، صوتی سالن های ورزشي.
 17. تهيه نامه كتبي جهت ورود و خروج ارگانهاي دولتي و خصوصي در سالن هاي ورزشي .

خانم اكرم كمانكش (معاون ورزش خواهران)

 1. اقدام به ارزيـابي شاخص‌هاي عملكـردي ورزش دانشجويان و  و گزارش نتيجه به مقام مافوق.
 2. ارائـه طـرح و برنامه موثر براي بالا بردن سطح كيفي و كمي برنامه هاي آموزشي – قهرماني – همگاني.
 3. ارزشيابي فعاليت انجمن‌هاي ورزشي دانشجويان به صورت ماهانه و سالانه و ارائه نقطه نظرات كارشناسي به مقام مافوق.
 4. نظارت بر عملكرد انجمن‌هاي ورزشي دانشجويان.
 5. تهيه و تنظيم برنامه‌هاي فوق برنامه و تقويم ورزشي .
 6. فراهم آوردن امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي و ورزشي براي مربيان و ورزشكاران.
 7. همكاري در جهت برگزاري بهتر مسابقات دانشجويي (درون دانشگاهي، استاني، منطقه‌اي و المپيادهاي ورزشي).
 8. همكاري در برگزاري بهتر همايش‌هاي علمي – ورزشي.
 9. توسعه ورزش مخصوصاً ورزش همگاني و ورزش كارمندان و هماهنگي لازم براي برگزاري مسابقات كارمندان
 10. نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي ورزش دانشجويان دختر و كاركنان و ارزيابي عملكرد آنها و ارائه گزارش به مقام مافوق.
 11. برآورد هزينه‌هاي ورزشي دانشجويان و كاركنان و اعلام نياز جهت تامين اعتبار.
 12. جذب مربيان مجرب جهت كلاس‌هاي آموزشي فوق برنامه و تيم‌هاي ورزشي دانشجويان و كاركنان.
 13. نظارت مستمر بر نحوه انجام وظايف پرسنل زير مجموعه و راهنمايي آنها در موقع لزوم و كنترل دقيق حضور و غياب آنها.
 14. انجام ساير امور مشابه ارجاعي طبق نظر مقام مافوق.

خانم زهرا بهزادي (كارشناس تربيت بدني)

1.        برنامه‌ريزي فعاليتهاي استخر جهت دانشجويان، همكاران و خانواده ها
2.       برگزاري مسابقات ورزشي  شنا به مناسبت‌هاي مختلف در طي سال ويژه كاركنان و دانشجويان
3.      اعزام تيم هاي شناي كاركنان و دانشجويان به مسابقات
4.       گزارش عملكرد مربيان، ناجيان  وتيم هاي شنا به مديريت تربيت بدني
5.      معرفي منجیان ورزیده به تعداد لازم و مربي جهت كلاسهاي آموزشي، تفريحي در استخر.
6.       تهیه ليست وسایل و تجهیزات نجات از قبیل گوی شناور، حلقه، میله و توپ نجات و ارائه به مدير اداره تربيت‌بدني جهت خريد.
7.      تهیه و نگهداری پرونده منجیان شامل رونوشت قرارداد، برگه شناسایی و برگه آمادگی منجیان غریق.
8.      تهیه و نصب اطلاعيه‌ها و ساعات کار مکان ورزشی، قیمت بلیط ورودی، بخش‌نامه‌ها و ...
9.       تهیه فهرست اسامی، تلفن و نشانی نزدیکترین مراکز: پزشکی و درمانی، آتش نشانی، تربیت‌بدنی، هیات نجات غریق  و مراکز انتظامی
10.     برقراری نظم و امنیت، کنترل کیفیت بهداشت آب و ساختمان، درج عمق آب، هشدارها و توصیه های ایمنی، اندازه گيري PHو كلر آب استخر. 
11.     ارائه ليست درآمدهاي استخر به صورت ماهانه به مدير اداره تربيت بدني. 
12.    انجام امور محوله از سوي مدير اداره تربيت بدني و مديران مافوق
آقاي امراله پارسا - محمد خانلري - عباس فرامرزي : خدمات بخش آقايان 
خانم نرگش آقاجاني - ليلا عزيزيان: خدمات بخش بانوان

  

آمار بازدیدکنندگان

17