فضاها و اماكن ورزشي

 اماكن ورزشي دانشگاه:

سالن ورزشي فجر: 34173580

سالن ورزشي الزهرا: 33665275

استخر دانشگاه: 34173557

 

آمار بازدیدکنندگان

34